KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Festival İstanbul Kültür ve Sanat Derneği düzenlediği Shenema Kısa Film Platformu kapsamında gerçekleştirilen kısa film proje yarışması, 2 dakikada çek-getir yarışması (“Yarışmalar”) ile burs başvuruları ile bunların sonucunda verilen ödüller/burslar ve düzenlenecek ödül töreni için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“6698 sayılı Kanun”) uygun olarak, Yarışmalara katılan, ödül alan ve/veya burs için başvuran kişilere ait kişisel verileri işleyebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Festival İstanbul Kültür ve Sanat Derneği olarak, tarafınıza ait ad, soyad, iletişim bilgisi, öğrencilik durumu, banka hesap bilgileri gibi kişisel verileri; Shenema Kısa Film Platformu kapsamında, burs başvurularının ve Yarışmalara katılan projelerin değerlendirilmesi,  Yarışmalar ile burs başvurularının sonuçlarının duyurulması, kazananlarla sözleşme ilişkisi içerisine girmeye yönelik operasyonların gerçekleştirilmesi, sosyal medya dahil olmak üzere dijital medya kanalları üzerinden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yazılı ve görsel medya ile sosyal medya kanalları aracılığıyla etkinlikle ilgili bilgilerin ve sonuçların paylaşılması, sizinle kurulan sözleşmelerin ifası ve ilişkilerimizin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası; sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi, ödül töreninin (“Etkinlik”) yapılması, Etkinlik mekân sahibi ile güvenlik amacıyla katılımcı listesinin paylaşılması, Etkinlik girişinde davetli kontrolünün yapılması, Etkinlik planlamalarına yönelik çalışmalar ile Etkinliklerle ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi ve Etkinliğin gerçekleştirilmesi gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işleyebilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Shenema Kısa Film Platformunda yer alan kısa film proje yarışması, 2 dakikada çek-getir yarışması ve burs başvurularınız üzerinden fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Shenema Kısa Film Platformu kapsamında, Yarışmalar ile burs başvurularının sonuçlarının duyurulması, kazananlara ödüllerinin temin edilmesi, ödül törenine katılımınızın sağlanması amacıyla, Festival İstanbul Kültür ve Sanat Derneği’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları:

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve diğer kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı olarak posta ile Festival İstanbul Kültür ve Sanat Derneği’nin Kolektif House Maslak, Ofis: 730, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:6 Maslak/İstanbul adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.